C C C C A+ A A- X

Заповед 292/18.07.2018

В И Д И Н С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

 

З А П О В Е Д

 

292/18.07.2018г.

 

          

          Във връзка с разпоредбата на чл.61,ал.2 от ГПК и заповед от 04.07.18г.  на основание чл.86,ал.1,т.1 и чл.329 от ЗСВ 

 

ЗАПОВЯДВАМ:

                                     

 

І .Съдиите и съдебните деловодители от гражданското деловодство да имат предвид,че по време на съдебната ваканция /чл.329,ал.1 от ЗСВ/- от 15.07. до 01.09.  спират да текат процесуалните срокове по гражданските и търговските дела с изключение на делата за:

1.Делата посочени в чл.329,ал.З от ЗСВ:

- делата за издръжка и за родителски права на ненавършили пълнолетие деца

- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

-   дела по Закона за защита срещу домашното насилие;

-   дела за осиновяване на дете

-   дела по несъстоятелност

2.Дела, за които законът  предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец:

- за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи;

-   за опразване на наети и заети за послужване помещения;

-  за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели , Закона за марките и географските означения , Закона за промишления дизайн , Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни ;

-  за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите ;

 

3.Дела образувани по:

-      чл.25 от Закона за търговския регистър

-     жалби против отказите на съдиите по вписванията и нотариусите

 

4.Молби:

-  за издаване на изпълнителен лист,независимо от вида на делото и от това дали  съдия от дежурния състав  е докладчик по делото

-   служебни бележки по всички видове дела,независимо от вида на делото и от това дали съдия от дежурния състав е докладчик по делото

-  молби за обезпечителни мерки   /налагане,замяна и вдигане/ по висящи дела,независимо от това дали съдия от  дежурния състав е докладчик по делото

 

 

ІІ.Копие от настоящата заповед да се изпрати на СК на ВСС.

Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на съдиите и гражданските деловодители.

Заповедта да се постави на страницата на съда в Интернет.

 

                                                       

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация