ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН съд

ЗАПОВЕД

№ 19/12.01.18г.

Във връзка c взетите решения на проведеното на 11.01.18г. общо събрание на съдиите от ВОС на основание чл.86,ал.1,т.2 от ЗСВ

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Считано от 15.01.18г. допълвам Правилата за случайно разпределение на делата в ОС-Видин в следния смисъл:

-в чл.12,ал.2 след „ал.1" се добавя „т.1-12"

-създава се нова ал.З в следния смисъл „Делата посочени в чл.12,ал.1, т.13 / мерки за неотклонение по реда на ЗЕЕЗА/ се разпределят между всички граждански съдии при натовареност 100%"

  1. Съдия Владимир Стоянов да бъде включен в разпределението на наказателните общ характер дела-втора инстанция при натовареност 50%.

В програмата като „брой разпределени" наказателни общ характер дела-втора инстанция, за съдия Стоянов да бъде нанесен половината от броя на разпределените дела на останалите наказателни съдии.

Съдия Владимир Стоянов да разглежда наказателните общ характер дела-втора инстанция,по които е докладчик в състав със съдиите -Лозанов и Денова.

Наказателните общ характер дела-втора инстанция,по които докладчици са съдиите -Илиев,Лозанов и Денова да се разглеждат от тримата в състав.

  1. Като причина за корекциите да се посочи настоящата заповед.
  2. В програмата за случайно разпределение системния администратор да нанесе посочените промени.
  3. Посочените по-горе промени да бъдат отразени и в Правилата за случайно разпределение на делата публикувани на сайта на съда в Интернет.
  4. Делата посочени в чл.12,ал.1,т.13 / мерки за неотклонение по реда на ЗЕЕЗА/,постъпили през почивните дни се разглеждат от съответния дежурен съдия.

Копие за заповедта да се предостави съдиите,системния администратор и съдебните деловодители от наказателното деловодство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: