C C C C A+ A A- X

Съдебна ваканция 2019

Заповед съдебна ваканция

В И Д И Н С К И   О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д

З А П О В Е Д

 

№........../08.07.2019г.

          

          Във връзка с предстоящата съдебна ваканция /от 15.07. до 09.09.19г./

на основание чл.86,ал.1,т.1 от ЗСВ 

 

      ЗАПОВЯДВАМ:

                                     

       I.През периода на съдебна ваканция от 15.07. до 09.09.19г. съдиите от ОС-Видин да разглеждат следните дела:

1.Делата посочени в чл.329,ал.З от ЗСВ:

- делата за издръжка и за родителски права на ненавършили пълнолетие деца

- искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;

-   дела по Закона за защита срещу домашното насилие;

-   дела за осиновяване на дете

-   дела по несъстоятелност

1.2.Дела, за които законът  предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец:

- за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи;

-   за опразване на наети и заети за послужване помещения;

-  за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели , Закона за марките и географските означения , Закона за промишления дизайн , Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни ;

-  за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите ;

1.3.Дела образувани по:

-    искания от органите на досъдебното производство и искания за мерки за неотклонение

-     бързи и незабавни производства по НПК

-     споразумения по чл.381 и сл. от НПК

-     искания по ЗЕЕЗА

-     дела по чл.25 от Закона за търговския регистър

-   искания по чл.595 и сл. от ГПК-вписване на юридически лица или промени по регистрацията

-      жалби против отказите на съдиите по вписванията и нотариусите

1.3.Молби:

-  за издаване на изпълнителен лист,независимо от вида на делото и от това дали  съдия от дежурния състав  е докладчик по делото

-   служебни бележки по всички видове дела,независимо от вида на делото и от това дали съдия от дежурния състав е докладчик по делото

-  молби за обезпечителни мерки   /налагане,замяна и вдигане/ по висящи дела,независимо от това дали съдия от  дежурния състав е докладчик по делото

 

ІІ.По постъпилите документи,по които се образуват посочените в т.І дела,същите да се образуват от дежурния   председател/ заместник-председател на ВОС.

Графикът за дежурствата да бъде утвърден с отделна заповед.

 

ІІІ.Делата по посочените по-горе молби, които следва да се разглеждат в открито съдебно заседание да се администрират и насрочват в срок, позволяващ призоваването на страните и да се разглеждат от дежурния съдебен състав за седмицата, през която е насрочено делото.

Съответното разпореждане за насрочване да се изготвя от съдия,определен от дежурния  председател или заместник-председател.

По останалите молби и искания да се произнася съдия от дежурния състав,на когото молбата/искането е разпределено от дежурния  председател или заместник-председател.В случай,че съдията-докладчик по делото е от дежурния състав, същия да администрира постъпилите документи.

 

ІV.Деловодителите да докладват постъпилите документи посочени по-горе на дежурния  председател или заместник-председател в деня на постъпването,който  се произнася или ги разпредееля своевременно.

 

V.По време на съдебната ваканция гражданските дела,които се разглеждат през този период да се насрочват в открито заседание всеки вторник до обяд,а останалите - в законния срок,който срок да  позволява призоваването на страните.

По делата,по които следва да бъде постановено решение съдията-докладчик да се определя от дежурния  председател или заместник-председател чрез програмата за случайно разпределение-в случай,че съдията докладчик не е от дежурния състав.Като причина за новия избор в програмата да се посочва „съдебна ваканция”. 

 

VІ.При насрочване или отлагане на дело  за  след 09.09.19г. същото да се  насрочва за следните дати:11.09.19г.,18.09.19г.  и 25.09.19г.

Съдията-докладчик по тези дела  ще бъде определен на 10.09.19г.

Делото да бъде разгледано от състава,на който постоянен член е съдията-докладчик.

 

VІІ.Дежурният съдебен състав до края на дежурството си следва да изготви всички съдебни актове по делата,които е разгледал и да предаде същите в деловодствата.

 

VІІІ.В случай,че съдията –докладчик по делото не е от дежурния състав,постъпилите жалби и протести да се администрират от дежурния  председател или заместник-председател.

НЕРЕДОВНИТЕ ЖАЛБИ И ПРОТЕСТИ ДА СЕ ВРЪЩАТ САМО ОТ СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК ПО ДЕЛОТО,след завръщането му на работа.

Касационните жалби и протести да се администрират от дежурния  председател или заместник-председател.

 

ІХ.Дежурството през съдебната ваканция включва и почивните дни.

 

ІХ.Преди излизане в отпуск на съдиите всички дела да бъдат върнати в деловодствата.

Х.През периода на дежурството на съответния съдия на същия да се докладват  делата,по които е съдия-докладчик за администриране.

 

Копие от заповедта да се връчи срещу подпис на съдиите и деловодителите.

Заповедта да се постави на страницата на съда в Интернет.

 

                                                       

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация